Kitaro - Kojiki

  1. Hajimari
  2. Sozo
  3. Koi
  4. Orochi
  5. Nageki
  6. Matsuri
  7. Reimei