Kitaro - Silk Road, Volume 2

 1. Peace
  (Shizukesa No Nakade)
 2. Takla Makan Desert
  (Takuramakan Sabaku)
 3. Eternal Spring
  (Inochi No Izumi)
 4. Silver Moon
  (Karakhoto No Genso)
 5. Magical Sand Dance
  (Shimpi Naru Suna No Mai)
 6. Year 40080
  (40080 Nen)
 7. Time Travel
  (Jikukan)
 8. Reincarnation
  (Saisei)
 9. Dawning
  (Yoake)
 10. Tienshan
  (Tenzan)